1. 1. Toepassingsgebied
  Notice the Difference! is het samenwerkingsverband waaronder NTLP Consulting en LearnLeadLive gezamenlijk diensten leveren. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door NTLP Consulting en LearnLeadLive, en dit zowel voor de diensten die wij in eigen naam uitvoeren alsook voor diensten die wij onder het samenwerkingsverband Notice the Difference! uitvoeren. Ook diensten uitgevoerd door een  onderaannemer naar keuze van Notice the Difference! vallen hieronder. Verwijzingen in de verdere voorwaarden naar Notice the Difference! zullen dan ook volgens bovenstaande interpretatie gelezen worden. In geval van tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen de algemene voorwaarden van Notice the Difference! voorrang krijgen.

  2. Totstandkoming en uitvoering opdrachten
  Indien geen geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet verbindend tot het moment dat de opdracht ons schriftelijk wordt verstrekt en wij deze hebben geaccepteerd. Een mondelinge opdracht zal door ons schriftelijk worden bevestigd.
  Wij engageren ons ertoe de door ons te leveren adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, alle gebruikelijke middelen in te zetten en dit overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Wij spannen ons in de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren.
  Aangezien de duur en de kwaliteit van de uitvoering van onze opdracht kan beïnvloed worden door meerdere factoren buiten onze wils-/invloedszone om (bv. kwaliteit van de verkregen informatie, de medewerking die wordt verleend, …) kunnen wij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte studies en verstrekte adviezen. Wij hebben een inspanningsverplichting.
  Wij voeren de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uit. Uiteraard overleggen wij met de opdrachtgever over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

  3. Annulering
  Tenzij anders overeengekomen in de offerte, kan de klant de opleidings-en adviesopdrachten tot 4 weken voor de uitvoering van de opdracht vastgelegd in de overeenkomst schriftelijk annuleren. Na deze termijn is de klant het volledige bedrag verschuldigd.
  Gereserveerde data voor individuele of team coaching zullen 100 % gefactureerd worden indien ze geannuleerd worden binnen de 48 uur voor aanvang. Indien de coachingsessies binnen 1 week vooraf geannuleerd wordt zal 50% doorgerekend worden.
  Bij verschuiven/uitstel door de opdrachtgever van een opleiding, coaching of adviesopdracht gelden dezelfde bepalingen en kosten.

  4. Aanpassing opdracht en voortijdige beëindiging
  Elk der partijen heeft het recht langdurige opdrachten vroegtijdig te beëindigen indien (i)deze partij van mening is dat werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd conform de offerte en opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties of indien (ii) de andere partij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. In het eerste geval zullen partijen eerst verzoeken de hangende problemen op te lossen en de opdracht indien mogelijk aanpassen. Slechts indien dit niet mogelijk blijkt, mag elk der partijen de overeenkomst opzeggen mits een schriftelijke vooropzeg van 2 weken. In het tweede geval, zal de partij die zich beroept op het niet nakomen van de contractuele verplichtingen door de andere partij, deze niet nakoming schriftelijk en per aangetekend schrijven melden aan de in gebreke blijvende partij, met het verzoek de niet nagekomen verplichtingen vooralsnog uit te voeren binnen een termijn van 2 weken. Indien de in gebrekeblijvende partij hieraan geen gevolg geeft binnen de 2 weken, is de overeenkomst automatisch en van rechtswege beëindigd na afloop van voormelde twee weken. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed.
  Behoudens het geval van contractbreuk, kunnen de opdrachtgever noch wij enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.
  Niet tijdige uitvoering van enig onderdeel van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij tevoren het specifieke belang van een bepaalde termijn door de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en dit door ons schriftelijk is geaccepteerd.

  5. Force Majeure
  Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien en buiten de controle liggen van de partijen, zoals, maar niet beperkt tot ziekte, wilde stakingen van personeel, e.a., dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. Zo nodig kan in dit geval aanpassing van de opdracht plaatsvinden. De partij die zich beroept op een Force Majeure situatie, heeft het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Indien één der partijen van dit recht wil gebruik maken, dan zal hij de andere partij hiervan onmiddellijk en per aangetekend schrijven op de hoogte brengen, hierbij de feiten specifiërend waarop hij zich beroept om Force Majeure in te roepen. De overeenkomst zal dan automatisch beëindigd worden zonder dat enige partij tot schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van deze beëindiging. De tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen normaal worden vergoed.

  6. Tarieven, Kosten, Facturatie & Betaling
  Alle prestaties zullen op maandelijkse basis gefactureerd worden, tenzij anders in de offerte overeengekomen. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief vervoerkosten, reis- en verblijfkosten, cursusmateriaal en grote oplagen van notities, rapporten, e.d. De kosten van derden, die wij ten behoeve van de opdracht moeten maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend.
  De prijzen zijn onderhevig aan een jaarlijkse indexatie, die zal doorgevoerd worden in de maand januari.
  Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders bepaald.
  Iedere factuur zal, bij gebreke aan geschreven protest d.m.v. een aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na haar verzending, als aanvaard worden beschouwd. Indien foutieve informatie, doorgegeven door de klant, aanleiding geeft tot verbetering en/of creditering en herfacturatie, zullen de administratiekosten hiervoor in rekening gebracht worden à rato van 15 € per document.
  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag is op het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd van 1,5 % per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.
  Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur.

  7. Verplichtingen opdrachtgever
  De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die wij nodig hebben voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit komen. Verder moeten wij kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in afstemming met ons.

  8. Vertrouwelijkheid & eigendom
  Wij verbinden er ons toe de vertrouwelijke informatie die wij hebben verworven in het kader van deze overeenkomst, geheim te houden, zowel tijdens als na de uitvoering ervan. Wij zullen de documenten, eigendom van de klant, die ons in uitvoering van deze overeenkomst worden overhandigd, uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van onderhavige overeenkomst, ze vertrouwelijk behandelen en alle voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat deze door derden worden gebruikt of ons kantoren op onrechtmatige wijze verlaten.
  De intellectuele eigendomsrechten van het door ons vervaardigde materiaal berusten bij Notice the Difference!. Rechten kunnen aan de klant verleend of, in voorkomend geval, overgedragen worden, op voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Onder geen beding mag het materiaal, geheel of gedeeltelijk, aan derden worden doorgegeven zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

  9. Aansprakelijkheid
  Notice the Difference! is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van ernstige of opzettelijke fouten van haar adviseur(s). Onze aansprakelijkheid binnen een bepaalde opdracht is steeds beperkt tot de hoogte van het honorarium effectief betaald in de desbetreffende opdracht. Wij zijn niet aansprakelijk voor alle overige indirecte of gevolgschade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever ons te vrijwaren. De toepassing en het gebruik van onze adviezen zijn geheel voor risico van de opdrachtgever.

  10. Niet -Overdracht
  De opdrachtgever kan zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst met Notice the Difference! niet overdragen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Notice the Difference!. De opdrachtgever blijft in ieder geval aansprakelijk ingeval van niet-uitvoering door de rechtverkrijgende of de gedelegeerde.

  11. Geschillen
  Voor al hetgeen in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is geregeld, zullen partijen zich dienen te gedragen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen en de ter zake geldende rechtsbeginselen. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is op de overeenkomst het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van de plaats waar de maatschappelijke zetel van NTLP Consulting en LearnLeadLive gevestigd is. Bij gerechtelijke vervolgingen zal het bedrag van de factuur van rechtswege verhoogd worden met 300 euro, ten titel van schadevergoeding.